Mahatma Gandhi Mission's

MGM POLYTECHNIC

DTE code ()2291;  MSBTE Approved (1501);  ISO 9001:2008 Certified;  AICTE Approved.
Affiliated to MSBTE Aurangabad, Maharashtra.
  

ACADEMIC YEAR

NAME OF STUDENT

PERCENTAGE

2012-2013

SNEHAL PATIL

89.83%

CHAITANYA JADHAVAR

83.71%

2013-2014

MIRZA ASHER

85.83%

SALIM SHAH

85.26%

2014-2015

SHWETA MURKUTE

90.75%

SANDIP SATPUTE

90.00%

2015-2016

PRIYANKA WAGH

88.21%

POOJA NIGOTE

88.06%

2016-2017

JAGRUTI SAHUJI

87.29%

GAYATRI SADAWRATE

86.82%

2017-2018

VISHAL BAVASKAR

88.90%

VISHAL GARAD

85.78%